پرش به محتوا

من پیشی میشول هستم

گربه پرشین مشکی گربه سیاه پرشین سیاه پیشی سیاه خوشگل چشم عسلی گربه سیاه خانگی

من عاشق اینم بشینم جلوی پنجره پرنده نگاه کنم تازه سوسک شکار کنم بیارم واسه مامانم و بابام و خواهرم