پرش به محتوا

ژیلولنگ خبیث

گربه ژیلو گربه ژیلولنگ گربه خوشگل خواب گربه ای گربه خوابیده گربه خوابالو

ژیلو دختر لوس و مردم گریز مامانیشه
خیلی اب زیرکاس
عاشق نوازش و شونه شدنه
ولی هر وقت که احتیاج داشته باشه میاد سراغت ،موقع غذا که میشه میاد خودشو مظلوم میکنه و کلی میو میکنه تا بهش غذا بدیم
فقط واسه غذا دادن بهش عزیز میشیم
از حمام فراریه و هپله🤣🤣🤣