پرش به محتوا

همه خواستم از کائنات

میلو عزیز فقط میخوام بگم تو تنها کسی هستی که بعد از مهیار حس مادری منو تحریک کرده و با جون دل کنارتم تا چشمای نازتو باز کنی