پرش به محتوا

مسئولیت پذیر باش

وقتی سرپرستی منو پذیرفتی در مقابل خواب، خوراک، آرامش، تربیت و امکانات من مسئولی پس مسئولیت پذیر باش