پرش به محتوا

تو خاطرات خوبمون سهیم باشید

پیشی گربه بچه گربه راه راه گربه خاکستری پیشی بچه گربه خاکستری خوشگل پیشی جی جی دماغ سیاه راه راه

تو خاطرات خوبمون سهیم باشید
دوست دارتون جی جی