پرش به محتوا

تو برای من یه دنیایی

ممنون که هستی و نذاشتی جای خالی داداشی مامانی رو اذیت کنه.
تو چشم و چراغ خونه ای
ببخش منو که مجبورم تو رو ساعت ها تنها بزارم اما اینو بدون لحظه ای که در خانه را باز میکنم و تو به پیشوازم میای جزو بهترین لحظه های زندگیمه من همون لحظه تمام خستگی هام از تن و جانم به در میشود.
خدا را شکر برای داشتن تو….
رفتن جاسپر برای هر دوی ما سخت بود من دیدم که تو روزها در خودت فرو رفتی و سکوت کردی، اما خواستم بهت بگم که تو قدرتمند تر از من هستی تو سعی کردی تمام کارهای جاسپر را انجام دهی سکوت خانه را بر هم بزنی تا حال هر دویمان بهتر شود.
باهم قرار گذاشتیم که پیج جاسپر را تو ادامه بدهی تا هیچ وقت نامش و خاطراتش پاک نشود.
خسروی من هزار بار شکر برای حضورت در روزگارم